Развијање система подршке наставницима разредне наставе за примену стандарда у настави и оцењивању у III и IV разреду основне школе (2003-2007)

На основу Националног тестирања ученика у III разреду дефинисани су нивои постигнућа који описују којим знањима и вештинама располажу ученици на крају првог циклуса образовања. Да би добијени резултати имали употребну вредност, 2005. је започео пројекат који је имао за циљ јачање капацитета наставника разредне наставе за праћење напредовања ученика и унапређивање квалитета наставе и оцењивања на основу дефинисаних нивоа постигнућа.

Опширније...

Описно оцењивање

Закон о основама система образовања и васпитања предвидео је описно оцењивање у првом разреду обавезног образовања. Описне оцене су део педагошке документације и евиденције коју наставник мора да води да би пратио и евидентирао напредовање својих ученика. Оне морају да пруже јасне и прецизне информације о раду и постигнућу сваког ученика. Због тога што је примена описног оцењивања новост у нашој педагошкој пракси, као и због уочених проблема и потешкоћа у досадашњој једногодишњој примени, потребно је додатном обуком пружити подршку наставницима у примени описног оцењивања и у континуираном праћењу напредовања ученика.

 

Опширније...

Школско оцењивање у основној и средњој школи

Уочене проблеме у пракси оцењивања ученика у основним и средњим школама (нпр. недовољна примена формативног оцењивања, недостатак аналитичности у оцењивању, нејасна структура оцене, непрецизна и непотпуна повратна информација, субјективност у оцењивању и недовољно дефинисани критеријуми оцењивања) потребно је превазилазити додатном подршком наставницима. Због тога је Завод припремио пројекат чија садржина и програм обуке за оцењивање истичу значај формативног приступа оцењивању и аналитичког оцењивања. Овај програм је намењен наставницима који предају у старијим разредима основне и у средњој школи.

 

Опширније...

Примена тестова знања у основној и средњој школи

Објективност оцењивања ученика и повећање те објективности у нашим школама претпостављају примену различитих метода и техника оцењивања ученичких постигнућа. Тестовима се пружа подједнака могућност свим ученицима да искажу своја знања и умећа, повећава се објективност оцењивања и остварује боље праћење напредовања ученика, чиме се доприноси квалитету процеса учења. У Заводу је током 2005. и  2006. године концептуализован семинар Примена тестова знања у основној и средњој школи, а 2007. године завршени су  приручници за водитеље и наставнике. Те године реализована је обука 42 водитеља (наставници и стручни сарадници из основних и средњих школа и просветни саветници запослени у школским управама).

Опширније...

Оцењивање у друштвеним наукама и унапређивање квалитета наставе

Вредновање резултата учења је један од механизама успостављања система осигурања квалитета у образовању. Општи циљ пројекта је успостављање критеријума за вредновање квалитета рада у домену праћења и вредновања степена остварености циљева и задатака образовања у области друштвених наука.

 

Опширније...

Страна 1 од 2

Врх стране