Израда предлога стандарда ученичких постигнућа за крај обавезног образовања (2005-2006)

Образовни стандарди представљају суштинска знања, вештине и умења која ученици треба да поседују на одређеном нивоу образовања. Преко образовних стандарда, образовна мисија и задаци школе као образовне институције преведени су у конкретне термине и појмове. Образовни стандарди се дефинишу у терминима мерљивог понашања ученика и могу се проверавати, тј. испитивати тестовима.

Опширније...

Предлагање образовних стандарда за крај IV разреда за предмете Српски језик, Математика и Природа и друштво

Утврђивање стандарда знања и вештина из Српског језика, Математике и Природе и друштва на крају IV разреда основне школе важан је елемент процеса унапређивања образовног система. Успостављањем стандарда на овом подручју осигураће се и појачати квалитет рада у школи из области Српског језика, Математике и Природе и друштва, а утврђени стандарди представљају кључни механизам у покушају да се до тога дође. Општи циљ пројекта је осигурање квалитета образовања успостављањем система вредновања ученичких постигнућа на основу образовних стандарда, што представља стратешки допринос политици образовања у Републици.

 

Опширније...

Национално тестирање ученика III и IV разреда

Национално испитивање је средство које треба да обезбеди поуздане и валидне информације о томе шта ученици науче у школи и који фактори утичу на образовна постигнућа. Национално испитивање подразумева коришћење валидних, тестовних инструмената ради испитивања знања из различитих предмета који се периодично организују и који пружају наставницима, школама и креаторима образовне политике увид у постигнућа ученика, што је неопходно за одговорно и ефикасно управљање образовањем.

Опширније...

Израда годишњих тестова за испитивање ученичких постигнућа на крају IV разреда основне школе за предмете Српски језик и Математика

 У оквиру испитивања ученичких постигнућа, Завод је у периоду 2003-2006. спровео три обухватна тестирања – национална испитивања ученика III и IV разреда и тестирање ученика VIII разреда у циљу помоћи у дефинисању стандарда за крај обавезног образовања. Приликом извођења поменутих тестирања, запослени у образовним установама изразили су велико интересовање за добијање повратних информација о успеху ученика и потребу за увођењем праксе екстерног испитивања ученичког знања. Имајући претходно у виду, а услед недостатка адекватних тестова на тржишту, Завод који има потребно искуство, људске и друге ресурсе потребне за израду тестова одговарајућих метријских карактеристика, приступио је изради комерцијалних тестова за испитивање постигнућа ученика IV разреда из предмета Српски језик и Математика, што би омогућило школама да сами планирају и наруче тестирање ученика ради утврђивања њихове успешности.

Опширније...

Израда годишњих тестова за испитивање ученичких постигнућа на крају IV разреда основне школе за предмет Природа и друштво

Пилот-тестирање је обављено у мају 2008. године. Планирани узорак ученика за пилот-студију је чинило 11 школа. Планирано је да се тестирање спроведе у 26 одељења, што укупно износи 628 ученика. Реализовани узорак је износио 577 ученика. Осипање узорка је било 8,12 %. Остале фазе у креирању годишњег теста за Природу и друштво биће завршене у 2009. години, када ће бити спроведено главно тестирање које ће обухватити 2200 ученика. Главни продукт овог пројекта биће постојање критеријског теста за ученике IV разреда за предмет Природа и друштво.

Страна 1 од 2

Врх стране