Подручје деловања

Квалитетно образовање за све је стратешки циљ скоро свих држава света и заснован је на Општој декларацији о људским правима и Конвенцији о правима детета. Миленијумски циљеви образовања јесу циљеви развоја које су утврдиле Уједињене нације, а Влада Републике Србије се такође обавезала се да ће их  реализовати.

 
Увођење мера евалуације представља одговор на захтев за одговорним, ваљаним и ефикасним образовањем. Стратегије евалуације требало би да националним и локалним образовним актерима омогуће да утврде оправданост расподеле и коришћења економских и других ресурса, добију податке о постигнутим стандардима и резултатима, обезбеде ваљано и одговорно извршавање преузетих обавеза у образовању наставника и подстакну развој наставног особља и програма.
Ради остваривања овог циља неопходно је развијање и увођење систематске спољне и унутрашње евалуације установа, програма, наставног особља или ученика на националним и локалним нивоима.

У свету, вредновање установа поред министарстава образовања врше и независне институције. У нашем систему такву улогу има Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања чији је задатак да периодично врши екстерно вредновање установа.

У оквиру пројекта „Развој школства у Републици Србији“ (који је финансиран из кредита Светске банке, IDA 3636 YF) једна од компоненти под називом „Развој стандарда и вредновање“ била је директно усмерена на утемељење валидног система вредновања постигнућа ученика у Србији.
Основни циљ ове компоненте био је да се успостави валидан и међународно компатибилан систем вредновања ученичких постигнућа на основу образовних стандарда, док су се специфични циљеви односили на оснивање институције која би била референтна за праћење и вредновање ученичких постигнућа и дефинисање образовних стандарда и вредновање, утврђивање емпиријских стандарда за крај обавезног образовања за предмете Математика и Српски језик и добијање поузданих информација о ученичким постигнућима на крају првог циклуса и на крају обавезног образовања.
У периоду успостављања система, 2003-2006. године, у оквиру ове компоненте вршиле су се активности у оквиру следећих пројеката:
 
 • Израда предлога стандарда ученичких постигнућа за крај обавезног образовања
 • Национално тестирање ученика III и IV разреда основне школе
 • Развијање система подршке за наставнике разредне наставе за примену стандарда у настави и оцењивању у III и  IV разреду основне школе
 • Међународно истраживање TIMSS 2007.
 
Усвајањем Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04) постављене су законске основе за оснивање институције која ће се бавити вредновањем система образовања.
 
Тиме су се стекли услови за извршење активности планираних пројектом, а по завршетку пројекта Завод је био оспособљен за самостално обављање послова праћења и вредновања ученичких постигнућа у образовном систему Србије.
 
У оквиру редовне делатности у Заводу су, у оквиру следећих вишегодишњих пројеката, планиране и остварене следеће активности у периоду 2006-2008. године у оквиру следећих програмских области:
 
 
 

Програм 1: Осигурање квалитета у основној школи

 • Предлагање образовних стандарда за крај IV разреда за предмете Српски језик, Математика и Природа и друштво
 • Израда годишњих тестова за испитивање ученичких постигнућа на крају IV разреда основне школе за предмете Српски језик и Математика и Природа и друштво.
 

Програм 2: Стручно усавршавање запослених у образовању

 • Описно оцењивање
 • Школско оцењивање у основној и средњој школи
 • Примена тестова знања у основној и средњој школи
 • Оцењивање у друштвеним наукама и унапређивање квалитета наставе
 • Самовредновање у функцији развоја школа/установа
 • Обука за израду и употребу просветних картона школа.
 

Програм 3: Истраживање и развој у основном образовању

 • Развој система за електронско процењивање ученичких постигнућа и стварање услова за његову примену у школама
 • Анализа усаглашености система осигурања квалитета у образовању у Србији са доминантним моделима система осигурања квалитета у земљама Европске уније
 • Истраживање стања у васпитно-образовним установама у Србији у вези са школским спортом
 • Анализа читања домаће лектире за ученике гимназије.

 

Врх стране