О нама

Мисија

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је стручна и референтна институција која се бави евалуацијом образовања и васпитања и даје препоруке за успостављање и обезбеђивање система квалитета образовања и васпитања. Кључне активности Завода су:

 • дефинисање стандарда у образовању
 • вредновање образовања
 • обука учесника у систему образовања.

 

Визија

Као стручан, поуздан и професионалан партнер, постаћемо институција са најпоузданијим показатељима квалитета, препознатљив лидер у области евалуације образовања и васпитања.

 

 

Организациона структура

За остваривање квалитета, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања систематизовано је 50 радних места. У оквиру Правилника дефинисани су послови, одговорности, овлашћења, компетенције и правни захтеви за свако радно место. У оквиру Завода постоје три веће организационе јединице – сектора:

 

Циљне групе

Основне циљне групе у односу на активности Завода су:

 • образовне установе – наставници, директори, стручни сарадници у установама: вртићима, основним школама, средњим школама, итд.
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Национални просветни савет
 • Завод за унапређивање образовања и васпитања
 • органи државне управе, владине агенције
 • универзитет, односно универзитетске јединице које се баве образовањем наставника
 • издавачи уџбеника и дидактичких средстава
 • стручна удружења образовно-васпитног кадра
 • просветна инспекција
 • међународне организације
 • невладине организације
 • медији и часописи који се баве образовањем.

Активности Завода у односу на образовне установе:

 • пружа стручну подршку и обуку школама у домену праћења и вредновања степена остварености циљева, задатака и општих и посебних стандарда знања;
 • проверава резултате остварености прописаних циљева, задатака и општих и посебних стандарда знања на републичком нивоу, реализује међународне студије;
 • прати ученичка постигнућа (национална испитивања);
 • врши истраживања за властите потребе или за потребе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Националног просветног савета;
 • прати и вреднује уведене промене и даје повратне информације установама;
 • издаје публикације Завода и дистрибуира их школама.

Активности Завода у односу на Министарство просвете, науке и технолошког развоја:

 • Завод обавља поверене стручне послове од значаја за развој квалитета образовања;
 • Завод подноси иницијативу министру ради унапређивања образовања у области вредновања квалитета образовања;
 • прати и вреднује уведене промене и даје повратне информације надлежним за одлуке о систему образовања;
 • обавља истраживања за потребе Министарства;
 • стручњаци Завода учествују у раду комисија које формира Министарство;
 • врши упоредне анализе са европским системима вредновања, предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовног система.

Активности Завода у односу на Национални просветни савет:

 • припрема предлоге за развој квалитета предшколског, основног и средњег образовања и васпитања на захтев;
 • обавља стручне послове припреме предлога општих и посебних стандарда знања по нивоима и врстама;
 • обавља стручне послове праћења и анализе квалитета образовања;
 • обавља истраживања за потребе Националног просветног савета;
 • обавља припрему стручних послова о питањима у вези са вредновањем квалитета образовања о којима одлучује Национални просветни савет.

Активности Завода у односу на Завод за унапређивање образовања и васпитања:

 • учествује у раду комисија које формира Завод за унапређивање образовања и васпитања;
 • учествује у креирању системског приступа за развој и осигурање квалитета образовања.

Активности Завода у односу на међународне и невладине организације:

 • планира, координира и реализује аранжмане са међународним институцијама;
 • унапређује и одржава сарадњу са донаторима у области образовања, као што су: UNICEF, UNDP, CIDA, SDC, British Council, Save the Children, Мicrosoft и други.

Активности Завода у односу на органе државне управе:

 • планира активности у складу са усвојеним општим циљевима државе у области развоја образовне политике;
 • координирано и циљно сарађује и информише о својим активностима министарства на њихов захтев или на сопствену иницијативу;
 • поступа у складу са законима и прописима.

Активности Завода у односу на просветну инспекцију:

 • размењује информације од обостраног интереса;
 • упућује позиве за учешће на значајним семинарима, састанцима, округлим столовима на којима се разматрају питања из домена вредновања образовања и васпитања.

Активности Завода у односу на универзитетске јединице које се баве образовањем наставника:

 • доставља и обавештава универзитете о стандардима по нивоима и врстама образовања;
 • иницира комуникацију између практичара и факултета;
 • ангажује универзитетске наставнике у реализацији пројеката и програма Завода за вредновање квалитета образовања и образовања.

Активности Завода у односу на издавачке куће:

 • учествује у изради приручника и стручне литературе из области образовања;
 • врши евалуацију уџбеника на захтев.

Активности Завода у односу на медије:

 • информише о својим активностима;
 • промовише важност квалитетног образовања и евалуације образовања.

 

Надлежности

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основан је Одлуком о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 73/04), ради обављања развојних, саветодавних, истраживачких и других послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању.

Надлежности Завода су прописане Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), у коме је у члану 22. наведено да Завод обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања. Завод обавља стручне послове који се, нарочито, односе на:

1) припрему:

  • општих и посебних стандарда постигнућа;
  • стандарда квалитета рада установа;
  • посебних стандарда постигнућа у основном, општем средњем и уметничком образовању и васпитању;
  • програма завршног испита у основном и матурских испита у општем средњем и уметничком образовању и васпитању;
  • инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању, опште и уметничке матуре у општем средњем и уметничком образовању и васпитању, обраду и анализу резултата испита;

2) вредновање огледа;

3) вредновање рада установа;

4) обављање међународних истраживања, националних испитивања и праћење ученичких постигнућа;

5) пружање стручне подршке Министарству просвете и науке и надлежним саветима по питању осигурања квалитета и прикупљања и обраде података;

6) пружање стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и самовредновања установа; припремање материјала за испитивање и оцењивање ученика, стручних препорука за прилагођавање посебних стандарда;

7) праћење усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља;

8) друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом.


  Завод подноси Министарству посебне периодичне извештаје о образовним индикаторима.

 

 

Врх стране