Надлежности

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основан је Одлуком о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 73/04), ради обављања развојних, саветодавних, истраживачких и других послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању.

Надлежности Завода су прописане Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), у коме је у члану 22. наведено да Завод обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања. Завод обавља стручне послове који се, нарочито, односе на:

1) припрему:

  • општих и посебних стандарда постигнућа;
  • стандарда квалитета рада установа;
  • посебних стандарда постигнућа у основном, општем средњем и уметничком образовању и васпитању;
  • програма завршног испита у основном и матурских испита у општем средњем и уметничком образовању и васпитању;
  • инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању, опште и уметничке матуре у општем средњем и уметничком образовању и васпитању, обраду и анализу резултата испита;

2) вредновање огледа;

3) вредновање рада установа;

4) обављање међународних истраживања, националних испитивања и праћење ученичких постигнућа;

5) пружање стручне подршке Министарству просвете и науке и надлежним саветима по питању осигурања квалитета и прикупљања и обраде података;

6) пружање стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и самовредновања установа; припремање материјала за испитивање и оцењивање ученика, стручних препорука за прилагођавање посебних стандарда;

7) праћење усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља;

8) друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом.


  Завод подноси Министарству посебне периодичне извештаје о образовним индикаторима.

 

 

Врх стране