Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета

Опште стандарде постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета усвојио је Национални просветни савет Републике Србије у октобру 2013. године. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 117/2013 од 30.12.2013. године, а ступио је на снагу 7.1.2014. године.

Приручници за осам наставних предмета треба да омогуће наставницима примену образовних стандарда у учењу. У њима су објашњени основни појмови у вези са међупредметним и предметним компетенцијама ученика и стандардима. Задаци у приручницима илуструју велики број стандарда пружајући основне информације наставницима о могућностима вредновања образовних постигнућа ученика.

Збирке задатака за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2015/2016. годину

У сусрет малој матури и ове године су припремљене збирке задатака из српског језика, математике као и комбинована збирка са задацима из биологије, географије, историје, физике и хемије. Збирке су припремљене и на албанском, мађарском, румунском, русинском, словачком и хрватском језику. Издавачи су Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Просветни преглед.

Свака збирка садржи 450 задатака распоређених по нивоима сложености. Оне омогућавају ученицима да самостално вежбају и проверавају знање, али и да се упознају са моделима задатака који се користе на завршном испиту.

У припремама задатака учествовало је око стотину наставника из основних и средњих школа и са универзитета. Њихово искуство обезбедило је да задаци буду у складу са наставном праксом, образовним стандардима и потребама за даље школовање.

Збирке ће бити у продаји од 21. јануара 2016. године и могу се набавити у књижарама Просветног прегледа у Београду и Новом Саду, Завода за уџбенике, Службеног гласника и књижарама широм Србије. Збирке се могу поручити и преко школе, као и до сада.

Цена збирки је у потпуности прилагођена стандарду родитеља и ученика. Све три збирке заједно коштају 670 динара. Појединачно, цена збирке за српски или матерњи језик је 300 динара, збирка за математику 190 динара, а комбинована збирка 180 динара.

У продаји су и тестови са претходних завршних испита из српског, тј. матерњег језика и математике, који садрже све тестове са завршних испита од 2011. до 2014. године. Цена сваке збирке тестова је 200 динара.

Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa (SHARE) - подели искуство

Хoризoнтaлнa рaзмeнa – зa бoљи квaлитeт oбрaзoвaњa

У oквиру прojeктa „Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa (SHARE) - подели искуство“, 15. 12. 2015. гoдинe у хoтeлу 88 Rooms у Бeoгрaду oдржaн je увoдни сaстaнaк нa кoм су прeдстaвници 20 шкoлa кoje учeствуjу у овом прojeкту имaли прилику дa сe дeтaљниje упoзнajу сa циљeвимa и плaнирaним aктивнoстимa у прojeкту, кao и сa свим укључeним пaртнeримa. Скуп су oтвoрили др Дрaгaн Бaнићeвић (дирeктoр Зaвoдa зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa), Taњa Рaнкoвић, (рукoвoдитeљкa прoгрaмa oбрaзoвaњa, УНИЦEФ) и Jaсминкa Чeкић Maркoвић (дирeктoркa Цeнтрa зa oбрaзoвнe пoлитикe) у име oрганизaциja кoje вoдe SHARE прojeкaт. У првoм дeлу сaстaнкa увoднa излaгaњa су oдржaли прoф. др Aлeксaндaр Бaуцaл (Филoзoфски фaкултeт у Бeoгрaду) и др Влaдимир Џинoвић (нaучни сaрaдник Институтa зa пeдaгoшкa истрaживaњa).

У пoпoднeвнoм дeлу учeсницимa су сe прeдстaвилe шкoлe кoje су у oквиру прojeктa „Прeпoзнaj, прoмoвиши и прoшири (3П)’’ oдaбрaнe кao примeри дoбрих шкoлa и кoje су, тaкoђe, укључeнe у SHARE прojeкaт. Сaстaнaк je зaвршeн тaкo штo су прeдстaвници свих шкoлa имaли прилику дa сe мeђусoбнo joш бoљe упoзнajу и рaзмeнe првe примeрe дoбрe прaксe и идeje o будућoj сaрaдњи. Oцeнa учeсникa je дa je скуп биo кoристaн и инспирaтивaн и дa прeдстaвљa дoбaр зaмajaц зa дaљe прojeктнe aктивнoсти.

Праћење и вредновање огледа Развионица

На основу Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о програму огледа Развионица, просветни саветници ће пратити реализацију огледа у једном броју изабраних школа, а Завод ће дати оцену остварености циљева и исхода огледа. Свим школама укљученим у оглед послато је обавештење, као и Дневник промена за евиденцију огледних активности. Обавештење, Дневник промена, Правилник о огледу Развионица и Методолошки оквир за праћење огледа можете преузети овде:

Збирке задатака за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2014/2015. годину

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА        
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ, ГЕОГРАФИЈЕ, ИСТОРИЈЕ, ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ

ZBIERKA ÚLOH ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY
ZBIERKA ÚLOH Z BIOLÓGIE, ZEMEPISU, DEJEPISU, FYZIKY A CHÉMIE

ЗБИРКА ЗАДАТКОХ ЗОЗ РУСКОГО ЯЗИКА
ЗБИРКА ЗАДАТКОХ ЗОЗ МАТЕМАТИКИ
ЗБИРКА ЗАДАТКОХ ЗОЗ БИОЛОҐИЇ, ҐЕОҐРАФИЇ, ИСТОРИЇ, ФИЗИКИ И ХЕМИЇ

CULEGERE DE EXERCIŢII LA LIMBA ROMÂNĂ
CULEGERE DE PROBLEME DE MATEMATICĂ
CULEGERE DE EXERCIŢII DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, ISTORIE, FIZICĂ ŞI CHIMIE

FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL
FELADATGYŰJTEMÉNY MATEMATIKÁBÓL
FELADATGYŰJTEMÉNY BIOLÓGIÁBÓL, FÖLDRAJZBÓL, TÖRTÉNELEMBŐL, FIZIKÁBÓL ÉS KÉMIÁBÓL

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА
СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ, ФИЗИКА И ХИМИЯ

PËRMBLEDHJE E DETYRAVE NGA GJUHA SHQIPE
PËRMBLEDHJA E DETYRAVE NGA MATEMATIKA
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA BIOLOGJIA, GJEOGRAFIA, HISTORIA, FIZIKA DHE KIMIA

ZBIRKA ZADATAKA IZ HRVATSKOGA JEZIKA
ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE
ZBIRKA ZADATAKA IZ BIOLOGIJE, GEOGRAFIJE, POVIJESTI, FIZIKE I KEMIJE

 

Збирке задатака за школску 2013/2014. годину можете преузети овде.

Страна 5 од 13

Врх стране