Делегација просветних инспектора и правника Босне и Херцеговине и представника OSCE-а у посети Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања посетила је делегација Мисије OSCEу БиХ, Одељење за образовање, у оквиру своје студијске посете Републици Србији, 19.10.2016. године. Бранислав Ранђеловић, директор Завода, поздравио је делегацију коју су чинили просветни инспектори и правници Босне и Херцеговине, представници OSCE-а и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Јелена Најдановић Томић, Драгана Станојевић и Софија Вујовић представиле су рад и надлежности Завода кроз активности Центра за стандарде, Центра за испите и Центра за вредновање и истраживање.

Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа зa крaj oпштeг срeдњeг oбрaзoвaњa и срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa у дeлу oпштeoбрaзoвних прeдмeтa

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања започиње Обуку запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа зa крaj oпштeг срeдњeг oбрaзoвaњa и срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa у дeлу oпштeoбрaзoвних прeдмeтa која се налази на листи програма обука од јавног интереса (Решење број 150-00-6/2016-06 од 7. 6. 2016. године). Обука је бесплатна за учеснике и носи 16 сати стручног усавршавања.

Обуком ће бити обухваћени сви наставници који у средњим школама предају предмете за које постоје стандарди: српски језик, математика, историја, географија, биологија, физика, хемија, енглески, немачки, француски и руски језик.

У првој фази обуке, која ће се организовати током новембра и децембра 2016. године, обуку ће похађати наставници који предају у гимназијама.

У другој фази за наставнике у стручним школама обука ће бити организована током фебруара и марта 2016. године.

Обука ће се организовати на даљину, а уводни део обуке организоваће се у свакој школи уживо.

Очекујемо да ће обуку похађати између 7.000 и 8.000 наставника.

Све гимназије у Србији су мејлом добиле обавештење и позив да се укључе у ову обуку.

Школски извештаји о резултатима завршног испита у јуну 2016.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је извештаје за школе са релевантним показатељима успеха ученика на завршном испиту спроведеном у јуну 2016. године.

Анализом су обухваћени ученици који су редовно завршили осми разред у школској 2015/16. години, као и ученици који се образују по ИОП-у 1 и ИОП-у 3. У питању су ученици који су се образовали по програму заснованом на стандардима за крај основног образовања и васпитања. Испит који су полагали ученици који се образују по ИОП-у 2 и полазници школа за образовање одраслих базиран је на другачијим програмима. Због тога њихова постигнућа нису била предмет анализа у школским извештајима.

 

Зашто су школама потребни извештаји о резултатима на завршном испиту?

Образовна постигнућа ученика један су од најважнијих показатеља остварености циљева и задатака образовања и васпитања, односно квалитета рада сваке школе и предмет су самовредновања рада школе и спољашњег вредновања. Анализа резултата на завршном испиту осигурава да процес самовредновања у школи буде утемељен на објективним и поузданим подацима и да се развојни приоритети и циљеви ускладе са реалним стањем и потребама.

На основу извештаја, свака школа може да анализира резултате учења за седам наставних предмета, али и да упореди школска постигнућа са постигнућима на нивоу општине, округа, школске управе и Републике. Наставници предметне наставе имају могућност да унапреде наставни рад користећи поуздане податке о резултатима ученика у односу на одељење, успех, област/предмет и ниво постигнућа. Директори, стручни сарадници, педагошки колегијуми и стручна тела школе могу да остваре прецизнији увид у квалитет рада школе, што представља основу за дефинисање потребних мера и за планирање развоја школе.

 

Које податке садржи извештај о резултатима школе на завршном испиту?

Резултати школе на завршном испиту приказани су посебно за српски/матерњи језик, математику и за комбиновани тест. Будући да комбиновани тест садржи минималан број задатака у односу на пет предмета које обухвата, за овај тест нису приказане све анализе као за остала два теста.

Извештај за школе је састављен из више целина:

  • Општи подаци о школи
  • Анализа 1 – поређење постигнућа школе из српског/матерњег језика и математике са просечним постигнућем на нивоу општине, округа, школске управе и Републике
  • Анализа 2 – поређење постигнућа одељења из српског/матерњег језика и математике
  • Анализа 3 – дистрибуција постигнућа ученика из српског/матерњег језика и математике у односу на оцене ученика из ових предмета на крају VII и VIII разреда
  • Анализа 4 – приказ постигнућа ученика на нивоу области стандарда и на нивоу задатака
  • Анализа 5 – нивои постигнућа ученика

Препорука је да се приликом анализе резултата користи Упутство за тумачење и употребу података из извештаја о резултатима школе на завршном испиту.

Позивамо вас да публиковане извештаје преузмете са портала http://skole.ceo.edu.rs/.

Извињење

На основу Препоруке заштитника грађана број 13-2-3051/16 од 2.08.2016. године, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања упућује јавно извињење због техничке грешке у задатку број 379. у Збирци задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за школску 2015/16. годину.

Уз искрено извињење корисницима, стручњаци Завода апелују да наставници и родитељи и убудуће доприносе бољем разумевању природе испитивања на завршном испиту,који представља процес испитивања суштинских знања, што подразумева критичко мишљење и коришћење разноврсне литературе. Такав приступ је код већег броја ученика довео до тога да се уочи грешка на време, што показују и добијени резултати на завршном испиту. Свако друго становиште најдиректније подржава тзв. „учење за тест“, а у таквим ситуацијама, чак и изузетни резултати представљају само „краткорочно памћење“, које не подржава принципе целоживотног учења.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је стручна институција у којој запослени преданим радом већ једну деценију стоје на услузи великом броју корисника у систему образовања. Завод ради са веома ограниченим просторним, финансијским и људским капацитетима, те у таквим условима издавање 24 збирке (на српском језику и језицима националних мањина), у којима се појави само једна грешка, чини овај рад у потпуности подухватом. Ипак, свесни смо чињенице да чак и једна грешка може да узбурка јавност. Захваљујемо заштитнику грађана на достављеним препорукама. Завод их је темељно размотрио, након чега је предузео све кораке да унапреди систем контроле квалитета збирки и о томе је детаљно обавестио надлежне институције.

Поред тога, јавност желимо да упознамо и са другим чињеницама које могу да помогну бољем разумевању настале ситуације.

Процес израде и штампања збирки јесте веома захтеван подухват који реализује 9 тимова са око 110учесника. Реализује се у изузетно кратким роковима како би ученици имали довољно времена да се припреме за завршни испит. У таквим условима, техничке грешке су могуће. Тако нпр. у Збирци задатака из српског језика за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2013/2014. постојале су извесне грешке које су приметили наставници и о томе нас обавестили. О томе је затим обавештена и образовна јавност преко веб-сајта Завода на коме је објављен документ Исправке и допуне. Уопште гледано, техничке грешке нису неуобичајена појава у уџбеницима и то је нешто са чиме су се суочавале многе генерације у претходном периоду.

Завод је за школску 2015/2016. годину припремио укупно 24 збирке, на српском језику и на језицима националних мањина (албански, мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски). У збирци задатака за комбиновани тест која је објављена за школску 2015/16. годину, у решењу за задатак под бројем 379, приликом обраде слике у финалној припреми дошло је до њеног померања у њеном оквиру за 0,1 mm и због овога се у збирци (у верзији на српском језику) није видела линија. Од тренутка изласка збирке из штампе половином јануара 2016. године, до дана тестирања, тј. 17. 6. 2016. нико од учесника у систему образовања (ученика, наставника, родитеља) Заводу није пријавио ову техничку грешку. Да јесте, информација о томе би била доступна свима.

Збирке задатака које припрема Завод нису обавезни део литературе за припрему завршног испита. Стога ученици и наставници имају право да користе сличне публикације других издавача у исте сврхе. Упркос томе, захваљујући квалитету израде и реномеу Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања оне су биле и остале најтраженије и најпродаваније збирке за ову намену на нашем тржишту. Надамо се да ће тако бити и у будућности.

Пројекат „Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa (SHARE)“

У оквиру Пројекта „Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa  (SHARE)“, 9. 09. 2016. године у  Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања одржан је састанак директора школа које су укључене у овај пројекат. Тема састанка је била размена искустава и хоризонтално учење између директора школа којима се у оквиру Пројекта пружа подршка да унапреде  активности у школи и директора школа које су већ развиле добре праксе у појединим областима квалитета рада. Те добре праксе описане су у публикацији 3П – Препознај, промовиши и прошири и сви учесници су добили ову публикацију која описује 10 успешних основних школа у Републици Србији. Публикацију можете преузети ОВДЕ.

На састанку су се разматрали планови развојних активности које ће се реализовати током школске 2016/17. године  у школама у којима Пројекат пружа подршку за унапређивање рада. Директори школа у којима је развијана добра пракса својим сугестијама и предлозима  допринели су квалитету планова развојних активности. Састанак је протекао у атмосфери колегијалне и пријатељске подршке и размене искустава уз посвећеност свих присутних у раду на  унапређивању квалитета уз јасну свест о значају хоризонталног учења за тај процес.

Страна 1 од 13

Врх стране