Оквир за самовредновање и оквир за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији

Baner Modernizacija

 

Пројекат „Модернизација система средњег стручног образовања“, који спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз техничку и финансијску подршку Европске уније (ИПА 2007), у оквиру Компоненте за Осигурање квалитета од 2009. године интензивно ради на пружању подршке развоју и имплементацији система осигурања квалитета за стручно образовање.

Рад ове Компоненте резултирао је израдом „Водича за самовредновање за установе у стручном образовању“, намењеног стручним школама, просветним саветницима и осталим интересним странама, са циљем да се олакша обавезно годишње спровођење процеса самовредновања и омогући једноставније праћење и вредновање самог процеса. Овај водич представља део ширег Оквира за самовредновање за установе у стручном образовању (2012).

Даљи рад Компоненте за осигурање квалитета био је усмерен на израду Оквира за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији који би могао бити користан инструмент средњим стручним школама приликом оснаживања квалитета образовне понуде. Праћење рада колега једнаких по образовању и позицији представља вид спољашње евалуације процеса самовредновања и спроводи се тако што група позваних екстерних експерата, тзв. колега једнаких по образовању и позицији, вреднује квалитет рада партнерских установа у стручном образовању дајући конструктивне повратне информације, на основу којих вредноване установе могу предузети мере за унапређење квалитета свога рада.

Оба Оквира настала су на основу искустава школа и просветних саветника укључених у пилотирање предложеног модела самовредновања и спољашњег вредновања, тј. модела праћења рада колега једнаких по образовању и позицији, као и препорука чланова Радне групе за осигурање квалитета у оквиру Пројекта, и успешно су прошла тест практичне имплементације. Њиховом даљом применом, на националном нивоу од стране свих интересних страна, допринеће се побољшању квалитета рада појединачних установа у стручном образовању, и обезбедити континуирана и дугорочна ефективност и ефикасност целокупног стручног образовања у Србији.  

За више информација и за преузимање приручника и пратећих материјала кликните овде.

Успостављање система праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања

Sala za fizicko

 

Физичко васпитање је једини школски предмет усмерен на физичку активност, физички развој и здравље ученика. Он представља педагошки процес којим се омогућује интегрални развој ума, тела и духа.
Завод у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања у Београду, реализује пројекат под називом Успостављање система праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави Физичког васпитања који има за циљ интегрални развој ученика и унапређење наставе Физичког васпитања, као и подршку наставницима у остваривању циља и задатака наставе.
У 2013. години је планирано национално тестирање ученика којим ће се проверити успостављене критеријумске референтне вредности на нивоу Републике Србије и оформити систем прикупљања података и редовног праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика.

Стандарди квалитета рада предшколских установа

Deca i vrtic

 

Стандарди квалитета рада предшколских установа представљају исказе о квалитетној пракси или условима у којима она може бити остварена. Приликом дефинисања стандарда водило се рачуна о томе да они треба да рефлектују комплексност и специфичност живота у предшколској установи и омогуће добијање исправне процене, не само у вези са квалитетом појединачне предшколске установе, него и у вези са квалитетом система уопште. Стандарди и индикатори покривају све аспекте рада предшколске установе. Стандарде квалитета рада предшколских установа можете преузети овде.

picture4

Збирка задатака из Српског језика, Математике и Природе и друштва

picture2

Збирка задатака из Српског језика, Математике и Природе и друштва представља избор задатака из различитих пројеката Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Збирка пружа подршку у процесу учења. Она може послужити наставницима разредне наставе и као пример и подстицај да направе нове задатке који ће бити у функцији објективнијег вредновања постигнућа ученика.

Збирку можете наручити у Просветном прегледу.

Приручник за наставнике разредне наставе

picture1

Стандарди за крај првог образовног циклуса тек су ушли у наш образовни систем. Овај Приручник пружа подршку и ослонац наставницима разредне наставе у првим корацима у примени образовних стандарда. Конципиран је тако да за сваки предмет (Српски језик, Математика и Природа и друштво) постоји преглед листе стандарда, кратко објашњење које прати листу стандарда, примери задатака којима се испитује оствареност појединих стандарда и табеларни приказ стандарда по нивоима.

Завод је у сарадњи са Просветним прегледом обезбедио по један примерак Приручника који ће ускоро добити све основне школе у Србији. Уколико је школи потребан већи број Приручника, може их наручити у Просветном прегледу.

Страна 7 од 13

Врх стране