Намена збирки

Збирке би требало да делују подстицајно на наставнике и да им помогну у припремању, реализацији и вредновању наставе и могу се користити на најмање два начина у школској пракси. Један део задатака се у довољној мери ослања на школско градиво тако да се они могу употребити у свом оригиналном облику у различитим фазама наставног рада. Током обраде новог градива наставници их могу користити као средство за вођење процеса учења путем открића и решавања проблема. У фази праћења и вредновања постигнућа ученика ови задаци су погодни за диференцирано испитивање стечених знања, умења и вештина ученика, почев од најједноставнијих до најсложенијих. Збирке могу да послуже наставницима као извор идеја и примера како да сами обликују квалитетне задатке којима се испитују различити нивои компетенција. Они им омогућавају да развијају и сопствене вештине дефинисања очекиваних постигнућа ученика и обликовање задатака.

Употреба ових збирки може значајно да допринесе развоју потребних компетенција ученика који ће их учинити успешним у условима брзог друштвеног и техничко-технолошког развоја.

Збирке ће преко школских управа бити достављене свим школама. Очекује се да ће оне у школама бити добро прихваћене и коришћене у функцији унапређивања васпитно-образовног рада.

Кликом на доњу слику можете преузети лифлет са предавања.Leaflet

 

Врх стране