Кључни појмови за крај обавезног основног образовања - ИСТОРИЈА

 

Приручник за наставнике историје је резултат рада тима стручњака окупљених око пројекта „Вредновање резултата учења друштвених наука - Историја у основној школи". Поред образовних стандарда, који представљају један од носећих стубова квалитета образовања, листе кључних појмова су неопходна основа за вредновање резултата учења. Са становишта научне историографије и методике наставе, веома је значајно да је први пут сачињена листа кључних појмова из предмета Историја.

 

 

До Листе кључних појмова дошли смо на основу сложеног методолошког поступка чију основу представљају:

  • утврђивање историчности појмова посматраних у историјској вертикали од праисторије до савременог доба,
  • прецизно утврђени критеријуми класификације појмова према степену општости и
  • утврђивање кључних знања (нужна, важна и вредна).

Полазиште, након утврђеног метода, представљала нам је:

  • анализа Наставног плана и програма (1999-2007)
  • анализа предлога Наставног програма за историју за узраст од 5. до 8. разреда основне школе, 2001.
  • анализа уџбеника историје за узраст од 5. до 8. разреда основне школе (2001-2007)
  • анализа наставничке евалуације.

Први резултат до кога смо дошли био је исказан у цифри која је далеко премашивала 200 појмова (према степену општости) који су се садржајно и тематски односили на период од праисторије до савременог доба. Пажљивом селекцијом, у даљем поступку, дошло се до 67 појмова. У следећој фази, односно трећем нивоу анализе, „листа" је сведена на 37 појмова. Део резултата на утврђивању „кључних појмова" презентован је крајем децембра 2007. године на научном скупу одржаном у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. Дијалог који је тада започет са колегама запосленим у школи вишеструко је допринео коначном уобличавању сабраног емпиријског материјала. Тако утврђена „Листа кључних појмова" била је поуздан основ на коме смо градили критеријуме за класификацију кључних знања на нужна, важна и вредна. Ти критеријуми одређивали су у којој је мери знање из историје важно са становишта научне дисциплине и да ли се без њега могу разумети историјски догађаји, процеси и појаве у прошлости. На другој страни, успостављеним критеријумима покушали смо да проверимо колико је знање генеративно као основа за даље учење, односно колико је трансферно и примењиво у одређеним ситуацијама. Најзад, у којој мери стечено знање из историје подстиче дете школског узраста да боље разуме свет у коме живи и који га окружује, уважавајући при том неке универзалне вредности и принципе на којима почива савремена цивилизација (мултикултуралности и мултиперспективности).

 

Кључни појмови за крај обавезног образовања чине основу за остварење циљева образовања, оцењивање и израду дидактичког материјала као што су уџбеници и приручници.

 

Листа кључних појмова намењена је колегама који предају историју у школи као алат за рад и предлог за размишљање.

 

Свака повратна информација од наставника биће нам од велике помоћи.

 


Комплетан докумет, у PDF формату, можете преузети овде.

 

Врх стране