Уводна реч

Стратешко планирање је начин на који организација препознаје и прихвата нове изазове и предузима активности ради остваривања крајњих циљева. Идеја о стратешком планирању преузета је из корпоративних организација уз извесне модификације које су неопходне због природе образовне установе.

У нашој институцији стратешко планирање представљало је процес кроз који су запослени дефинисали циљеве и приоритете који су даље били предмет дискусије а у будућности ће бити предмет евалуације. Циљ је био да се косензусом изгради визија образовне институције заједно са планом акције, који описује начин и време остваривања циљева које смо зацртали. Као резултат, настао је Стратешки план, односно полазни документ којим се одређују главни развојни токови активности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у периоду 2006-2010. године.

Стратешким планом је дефинисано место, улога и одговорност Завода у образовном систему Србије, као и облици сарадње са осталим партнерима. Он представља основу за дефинисање годишњих планова у Заводу.

Ми верујемо да ће Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања бити препознат као незаобилазна стручна институција, која професионалним односом према образовању успешно спроводи развојну политику Националног просветног савета и Министарства просвете РС, правовремено одговара на захтеве школа и остварује пуну сарадњу са свим учесницима у систему образовања.

Ми смо посвећени остварењу наше визије.

Врх стране